Download algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden:
Artikel 1. - OFFERTES.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

Artikel 2. - PRIJZEN.
Tenzij anders overeengekomen luiden de prijzen exclusief B.T.W.

Artikel 3. - LEVERING /VERZENDING.
De wijze van verzending wordt door ons bepaald, tenzij anders is overeengekomen. Hiervoor zullen wel de gemaakte kosten in rekening gebracht worden. Leveringstijden gelden steeds bij benadering en in geen geval kunnen wij voor vergoeding van kosten of schade wegens overschrijding van de leveringstijd aansprakelijk worden gesteld, onverminderd onze rechten, in geval van overmacht als omschreven in Artikel 6.
Retourleveringen worden alleen geaccepteerd na schriftelijke toestemming van DSmagazijn. Kosten van retourzendingen zijn voor de koper, behalve in geval van duidelijke onrechtmatigheden in het product. Kosten van retourgoederen inzake de wet Kopen op afstand zijn voor de koper, bij retourzendingen worden kosten in rekening gebracht voor de verwerking.

Artikel 4. - RISICO GEDURENDE TRANSPORT.
Verlies, breuk, diefstal of andere schade gedurende het transport zijn  voor ons risico en worden vergoed. Hier geldt dat er altijd duidelijke bewijzen dienen te worden overlegd.   

Artikel 5.-WIJZIGING VERKOOPVOORWAARDEN, PRIJZEN.
Voor alle orders zijn op de dag van de opdrachtbevestiging geldende, verkoopvoorwaarden en prijzen van kracht. Wij behouden ons het recht voor verkoopvoorwaarden en prijzen te veranderen. Afnemers zijn echter bevoegd om binnen 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving van gewijzigde verkoopvoorwaarden of prijzen, de opdracht voor de nog niet geleverde goederen te annuleren.

Artikel 6. - OVERMACHT.
In geval van overmacht, als hoedanig in ieder geval zullen gelden, oproer, epidemie, natuurrampen, uitsluiting, staking, brand, oorlogsomstandigheden, mobilisatie, onlusten, in - en uitvoerbelemmeringen, gebrek aan grondstoffen, hulpstoffen, gerede producten of arbeidskrachten, storingen in openbare voorzieningen, storing van welke aard ook in ons bedrijf, of in dat van onze leveranciers of expediteurs, dan wel in geval van andere omstandigheden, waaronder nakoming der overeenkomst van ons redelijkerwijs niet of niet tijdig verlangd kan worden, hebben wij het recht om naar keuze, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding jegens afnemer te zijn gehouden, bij enkele kennisgeving, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor een termijn van ten hoogste één jaar, onverminderd het recht tot ontbinding als bovenbedoeld op een later tijdstip gedurende deze termijn.

Artikel 7. - BESTELDE HOEVEELHEDEN.
De toelaatbaarheid van afwijkingen van de bestelde hoeveelheid i gevalvan gepersonaliseerde producten bedraagt maximaal 20%, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. De afnemer is verplicht het meerdere af te nemen en met het mindere genoegen te nemen.

Artikel 8.  VRIJWARING.
De tegenpartij dient DSmagazijn te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die op DSmagazijn jegens derde zou kunnen rusten met betrekking tot de door DSmagazijn geleverde zaken welke oneigenlijk zijn gebruikt.

Artikel 9.  GARANTIE.
Goederen vallen onder de door de fabrikant afgegeven garantie.

Artikel10.-WANPRESTATIE EN EIGENDOMSVOORBEHOUD.
DSmagazijn blijft eigenaar van de verkochte en geleverde goederen totdat alle uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen, inclusief rente en kosten volledig zijn voldaan. Indien afnemer zijn verplichtingen niet, niet tijdig, of niet behoorlijk nakomt, zulks uitsluitend te onzer beoordeling, heeft DSmagazijn het recht om bij enkel schriftelijke kennisgeving de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd onze rechten op schadevergoeding. 

Artikel 11. - VERPAKKING.
Speciale verpakkingen op voorschrift van de afnemer, alsmede kisten, kratten en pallets worden in rekening gebracht.

Artikel 12. - BETALING.
Betaling dient te geschieden à contant, d.m.v. het volledige factuurbedrag vooraf over te maken op bankrekening 34.19.15.823  ten name van Bedrijfswarenhuis Nederland BV  te Hilversum , of betaling per Ideal via de site.. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt 5% rente per maand over het verschuldigde bedrag berekend. Alle kosten, zoals incassokosten, kosten van inning door een incassobureau en/of deurwaarder, wisselkosten, gerechtskosten en buitengerechtelijke incassokosten, ontstaan door niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van zijn verplichtingen, komen ten laste van de afnemer.

 Artikel 13. - BEVOEGDE RECHTER.
Bij geschillen is de rechter van de plaats van onze vestiging of, te onzer keus, van de plaats van vestiging van de afnemer bevoegd.

Artikel 14. - TOEPASSELIJKHEID DER VERKOOPVOORWAARDEN.
Deze verkoopvoorwoorden zijn eveneens van toepassing op leveringen, welke door ons worden uitgevoerd op verzoek van derden.

Artikel 15. - BEKENDHEIDSCLAUSULE.
Deze voorwoorden gelden voor alle koop- en verkoopovereenkomsten, zodat de afnemer zich niet beroepen kan op onbekendheid met deze voorwaarden bij overeenkomsten, waarbij door ons niet uitdrukkelijk verwezen is naar deze voorwaarden.